Hide Filters
הצג סינונים 0
מיין לפי :
סינונים 0

תקנון ADIDAS SALE

תקנון מבצע על פריטים בקטגורית ה-" SALE" באתר ובחנויות

כללי

  • תקנון זה נועד להסדיר את התנאים הכלליים על פי הם מבצע על פריטים המסומנים ב-SALE ("המבצע"), של חברת דקטלון ישראל בע"מ ח.פ.515523256 ("החברה"), מרח' הסדנא 1, כפר סבא, באתר הסחר של החברה שכתובתו – www.decathlon.co.il  ("אתר החברה") ובחנויות הפיזיות של הרשת ("החנויות"). תנאי המבצע, לרבות תקופת המבצע, הזכאים להשתתף במבצע, הפריטים המשתתפים במבצע והמלאי, הם כפי שיצוין בהודעה באתר החברה ("באנר"), בתקנון זה, ובשלט שיוצב בחנויות בתקופת המבצע הרלוונטי ("השלט").

  • כללי תקנון זה, יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכלליים באתר וכפופים להם. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תקנון זה, תגברנה הוראות תנאי השימוש.

  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה. אלא אם נאמר אחרת במפורש בבאנר באתר (לגבי המבצע באתר) או בשלט (לגבי המבצע בחנות) אין כפל הנחות ומבצעים.

  • החברה שומרת לעצמה בכל עת את הזכות לשנות, להאריך, לקצר, להפסיק או לבטל את המבצע או לשנות את תנאיו והכל על פי שיקול דעתה ובאמצעות הודעה שתפורסם באתר החברה, ושתוקפה יהיה מידי. מוסכם כי הודעה כאמור באתר תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בקשור לאמור.

הגדרות

"משתתפים" – הזכאים להשתתף במבצע כמפורט בבאנר באתר או בשלט בחנות, לפי העניין ואם אין פירוט – לקוחות החברה. 

"תקופת המבצע" – החל מיום 21.11.2023 ועד ליום 23.12.2023 או עד גמר המלאי, המוקדם מבינהם.

"הפריטים המשתתפים במבצע" – הפריטים המתוארים בבאנר באתר ו/או המסומנים ב-"SALE" באתר או המסומנים בתווית "SALE" בשלט בחנות. מובהר בזאת, כי החברה רשאית לקבוע את הרכב הפריטים המשתתפים במבצע וכן לשנותו, להסיר פריטים ו/או להוסיף פריטים וזאת על-פי שיקול דעתה של החברה ובאמצעות פרסום הודעה באתר החברה. 

"מחיר מיוחד" –המחיר הנקוב בשלט או בבאנר באתר, לפי העניין.

תיאור המבצע - משתתפים אשר ירכשו בתקופת המבצע, פריט אחד או יותר, מהפריטים המשתתפים במבצע, יהיו זכאים לקבלת הטבה המקנה זכות לרכוש את אותם הפריטים ב"מחיר מיוחד" כהגדרתו לעיל.

ביטולים, החלפות והחזרות של פריטים שנרכשו במבצע

ביטול עסקה, החלפות והחזרות יתאפשרו בהתאם למסמכי מדיניות הביטולים, החזרות והחלפות של החברה המפורסמים בחנויות (לגבי רכישות שבוצעו בחנויות) ובאתר החברה בלינק (לגבי רכישות שבוצעו באתר).

יצירת קשר

בכל שאלה או פניה הנוגעת לתנאי תקנון זה, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות החברה בכתובת: [email protected] בכל עת או  בטלפון: 077-9829305.