Hide Filters
הצג סינונים 0
מיין לפי :
סינונים 0

תנאי שימוש כלליים ותנאי מכירה ("תנאי שימוש")

 

אתרwww.Decathlon.co.il ושירותי החברה המקוונים;  גרסה: [05/06/2023]

 

 1. מבוא

 1. מסמך זה מפרט את תנאי והוראות השימוש או המכירה עבור אתר www.decathlon.co.il  ("האתר"), ושירותים מקוונים אותם מציעה החברה (כהגדרתה להלן).

 1. הרשמה לאתר או ביצוע קניה בו או שימוש בו (להלן ביחד או לחוד "השימוש") מהווים, כל אחד בנפרד, הסכמה לתנאים כאמור. אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר, אתה מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. למען הסר ספק, הוראות תנאי שימוש אלה יחולו גם על שירותים נוספים שאינם ניתנים באמצעות האתר, במקרה ששירותים כאמור פורטו במפורש במסגרת מסמך זה.

 1. מטרת מסמך זה להגדיר את אופן השימוש באתר על ידך ("המשתמש.("

 1. האתר מופעל על ידי דקטלון ישראל בע"מ, מספר חברה 515523256 ("החברה"). החברה היא חברה קמעונאית הרשומה בתל אביב והיא חברה מתוך קבוצת דקטלון.  

 1. המשתמש המבצע פעילות באתר, מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר במלואם ובעיון ומצהיר בזאת כי הוא יודע ומכיר את תנאי השימוש באתר והם מהווים את התנאים החוזיים בין הצדדים.

 1. שימוש באתר יהיה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים במסמך זה, ובעצם שימוש באתר זה, המשתמש מסכים להתחייב להם ולפעול על פיהם. בשימוש באתר המשתמש מוותר על כל טענה או דרישה כלפי החברה, מנהליה, נושאי משרה בחברה או מי מטעמם, האתר ובעלי האתר או מי מטעמם, למעט טענות קשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תנאי השימוש באתר ולמעט זכויותיך החוקיות.

 1. החברה שומרת על הזכות לשנות את תנאים והוראות אלה מעת לעת על ידי עריכת שינויים במסמך שבאתר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 1. תנאי שימוש האתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לנשים וגברים כאחד.

 1. כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך.

 1. גישה לאתר

 1. ההרשמה באתר, לרבות יצירת שם משתמש וסיסמא, היא אישית ואינה ניתנת להעברה. בעת ההרשמה, המשתמש נדרש למסור פרטים בסיסיים כגון שם מלא, כתובת מייל, כתובת למשלוח המוצרים ומספרי טלפון.

 1. על מנת להשתמש באתר, על המשתמש להיות בגיר (שמלאו לו 18 שנים ומעלה) או לקבל את אישור האפוטרופוסים החוקיים שלו, ובעל כשרות משפטית על פי הדין להשתמש באתר ולבצע פעולות או עסקאות באמצעות האתר. 

 1. על אחריות המשתמש לוודא שהציוד (מחשב, מחשב נייד, נטבוק, טאבלט או מכשיר נייד אחר) עומד בכל הדרישות הטכניות הנחוצות על מנת לאפשר למשתמש לגשת לאתר ולהשתמש בו, וכן לוודא שהציוד מתאים לשימוש באתר.

 1. יתכן שמעת לעת החברה תגביל את הגישה לאזורים, חלקים או תכנים מסוימים באתר, או את הגישה לאתר כולו, למשתמשים רשומים בלבד. במקרה זה, על המשתמש לוודא שכל פרטי הרישום שסיפק לחברה הינם מדויקים. המשתמש מקבל ללא כל הסתייגות שכל פרטי המידע שלו יהוו הוכחה לזהותו.

 1. אם המשתמש יבחר לקבל פרטי זיהוי לשם התחברות לאתר (כגון שם משתמש וסיסמה, או פרטים מזהים אחרים) כחלק מהליכי האבטחה, עליו לאבטח באופן אישי את המידע ולא לחשוף אותו בפני אחר. המשתמש יהיה אחראי לכל הפעילויות המתרחשות בעת השימוש בפרטי הזיהוי ועל כל פעולה או עסקה המתבצעת דרך חשבון המשתמש, ועליו להודיע לחברה מיידית על כל שימוש בלתי מורשה או פרצת אבטחה אחרת המגיע לידיעתו.

 1. החברה אינה בודקת מראש את זהות המשתמשים ולא תישמע טענה כנגד החברה בעניין זה.

 1. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד שייגרם למשתמש בעקבות פריצה לחשבון של המשתמש או פעילות המשתמש בחשבונו.

 1. החברה שומרת על הזכות לבטל כל פרטי זיהוי באתר או לאסור גישה לאתר, בכל עת, אם לדעתה המשתמש הפר כל חלק שהוא מתנאים והוראות אלה, או אם מתברר שפרט כלשהו שסיפק המשתמש למטרת רישומו כמשתמש הינו שקרי. אין להשתמש בזהות של צד שלישי, והפרת איסור זה עלולה לגרור תביעה. החברה רשאית לבצע מחיקה או חסימה של משתמש המפר הוראות תנאים אלו מבלי לספק כל הודעה מוקדמת, בכל עת ועל שיקול דעתה הבלעדי.

 1. החברה אינה יכולה להבטיח שפעילות האתר תהיה מתמשכת, ללא הפרעות או ללא שגיאות. יתכן שבזמנים מסוימים, אזורים, חלקים או תכנים מסוימים באתר, או האתר בכללותו, לא יהיו זמינים (בין אם על פי תכנון מראש או שלא על פי תכנון מראש) או שישתנו, יוסרו או ימחקו על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי לספק כל הודעה. החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי שהוא ביחס לכל חוסר זמינות, שינוי, הסרה או מחיקה של האתר או כל אזורים, חלקים או תכנים באתר.

 1. משתמש עסקי

ייתכן והחברה תאפשר לבתי עסק שונים לבצע רכישות מוצרים באתר באמצעות משתמש ייעודי ("בית העסק" ו-"משתמש עסקי", בהתאמה). המשתמש העסקי יקבל גישה לאתר אך ורק לאחר מילוי הפרטים הנדרשים ביחס לבית העסק שבשמו הוא מתחבר. המשתמש העסקי מצהיר ומתחייב כי יש בידיו את כל ההרשאות הנדרשות על מנת לפעול בשם בית העסק, כי הפרטים שמילא ביחס לבית העסק מלאים ונכונים וכי פעולות שייבצעו על ידו ייראו כפעולות שמבוצעות על ידי בית העסק לכל דבר ועניין. אלא אם נאמר במפורש אחרת בתנאי שימוש אלה, כל ההוראות החלות על משתמש יחולו בהתאמה ובשינויים המחייבים גם על המשתמש העסקי.

 1. שימושים מותרים

  1. המשתמש רשאי להשתמש באתר אך ורק למטרות שאינן מסחריות ובהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים במסמך זה.

 1. המשתמש רשאי לגשת ולהציג תכנים מתוך האתר על גבי מסך מחשב, להדפיס ולהעתיק עמודים בודדים, ובכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו, לאחסן את אותם עמודים בקבצים אלקטרוניים. יתכן שיחולו תנאים נוספים לגבי אזורים, חלקים או תכנים מסוימים באתר, ובמקרים שיחולו, הם יוצגו על גבי המסך או שיהיו נגישים דרך קישור.

 1. האתר יאפשר, בין היתר, (1) לגלות את המוצרים והשירותים המוצעים על ידי קבוצת דקטלון; (2) לבצע רכישות באתר בהתאם לתנאי המכירה ובהתאם לחוק החל; (3) לפרסם דעות לגבי מוצרים הנמכרים על ידי קבוצת דקטלון; (4) לפרסם תמונות או סרטונים הקשורים למוצרים הנמכרים על ידי קבוצת דקטלון; (5) להשתתף במשחקים ותחרויות שונים המוצעים באתר; (6) לשאול שאלות לגבי מוצרים הנמכרים על ידי קבוצת דקטלון אל מול קהילת המשתמשים של קבוצת דקטלון.

 שימו לב: רשימת האפשרויות כלולה כאן היא לידיעה בלבד. החברה שומרת על הזכות להוסיף או למחוק, באופן זמני או קבוע, כל אפשרות שהיא מבלי צורך לקבל את הסכמת המשתמש מראש.

 1. התחייבות המשתמש בעת השימוש באתר

המשתמש מתחייב להשתמש באתר ובכל תוכן הקיים באתר למטרות חוקיות בלבד (העומדות בכל החוקים והתקנות החלים), באופן אחראי, ולא בצורה שעלולה לפגוע בשמה או במוניטין של החברה או בשמם או במוניטין של צדדים הקשורים אל החברה, או בשמם או במוניטין של צדדים שלישיים אחרים.

המשתמש מתחייב ומסכים להימנע מכל התנהגות פוגענית וכל פעולה העומדת בניגוד לדין, לאתיקה, לערכים מקובלים ולערכי קבוצת דקטלון.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש אינו רשאי לעשות את הדברים הבאים: (1) להוציא, לרשום או לנצל כל תוכן השייך לצדדים שלישיים אשר לגביו חלות זכויות קנין רוחני, או הקשור לפרטיות, למידע אישי או לזכויות על תמונות; (2) "לשאוב מידע" או לאחסן תוכן מהאתר על גבי שרת או מכשיר אחסון אחר המחובר לרשת או ליצור מאגר מידע אלקטרוני על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של התוכן שבאתר; (3) להסיר או לשנות כל תוכן באתר או לנסות לעקוף את מנגנוני האבטחה או להתערב בתפקודו התקין של האתר או של השרתים המארחים אותו; (4) ליצור קישורים לאתר מכל אתר אחר מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב, ועם זאת המשתמש רשאי ליצור קישור מאתר המופעל על ידו בתנאי שהקישור אינו מטעה או שקרי ושציין את יעדו באופן הוגן. דבר זה אין משמעו שהחברה תומכת במשתמש, באתר שלו, או שכל מוצר או שירות שהמשתמש מציע ושקישר אותם (ושלא שכפל או הציג בתוך מסגרת חיצונית לאתר) לעמוד הבית של האתר, ושהאתר המכיל את הקישור אינו מכיל כל תוכן שהוא בלתי חוקי, מאיים, אלים, שיש בו משום לשון הרע, פורנוגרפי, מגונה, וולגרי, בוטה, פוגעני או אשר פוגע בזכויות הקניין הרוחני או בזכויות האחרות של כל צד שלישי שהוא; (5) לאחסן, להציג או לפרסם כל תוכן בלתי חוקי, המכיל דעות קדומות, אלים, גזעני, מסית, מחאתי אשר עלול לפגוע בפרטיות או בזכויות הפרטיות של צדדים שלישיים, ובפרט זכויות פרטיות ביחס לתמונות ולרכוש, זכויות קנין רוחני, או הזכות לפרטיות, השייכות לצדדי שלישיים; (6) התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים; (7) לספק פרטים שגויים או שאינם נכונים או אינם מדויקים בעת הרישום או השימוש באתר; (8) הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים באתר; (9) הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים; (10) שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים; (11) שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים או באתר.

 

כל הזכויות המוקנות על פי תנאים והוראות אלה יבואו לידי סיום מיידי במקרה של הפרת תנאי או הוראה במסמך זה.

 1. הצגת תוכן

 1. תוכן המתפרסם על ידי החברה

 1. למרות שהחברה משתדלת לוודא שכל המידע המצוי באתר זה (למעט כל תוכן שנוצר על ידי המשתמשים) הינו נכון, אין מטרתו של האתר לשמש כמקור סמכות או יעוץ אשר עליהם ניתן להסתמך. על המשתמש לבדוק מול החברה או מול מקור המידע הרלוונטי לפני היישום. זאת ועוד, יתכן שהחברה תשנה את צורת ואת תוכן האתר מעת לעת. המשתמש מסכים ששימוש באתר, על בסיס "כמות שהוא" ("as is") וזמינות ("as available").

 1. החברה אינה מתחייבת לרמת הדיוק, השלמות, העדכון, הנכונות, האמינות, האחידות, האיכות, ההתאמה למטרה, או המקוריות של כל תוכן באתר, ובמידה הרבה ביותר המתאפשרת על פי חוק, החברה אינה מבטיחה כל אחריות משתמעת. החברה לא תישא בשום אחריות עבור כל אבדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרם כתוצאה מהשימוש של המשתמש או של כל אדם אחר באתר או כתוצאה מהסתמכות על התוכן שבו.

 1. החברה אינה יכולה להבטיח ואין החברה מבטיחה שכל תוכן שהוא באתר יהיה נקי מווירוסים או מתוכנות אחרות העלולות להכיל מרכיבים מזהמים או הרסניים. על אחריות המשתמש לנקוט באמצעי בטיחות מתאימים עבור מחשבים וטכנולוגיה (כולל אנטי-וירוס ובדיקות אבטחה נוספות) על מנת לספק את דרישותיך הספציפיות בנוגע לבטיחות ולאמינות התוכן.

 1. תוכן המתפרסם על המשתמשים

 1. יתכן שמעת לעת האתר יאפשר למשתמש להעלות תוכן שנוצר על ידי המשתמש ויתכן שיאפשר לו לפרסם את תוכן זה, בין אם בפני משתמשים אחרים או באזורים פומביים, כגון עמודי תגובות, חדרי צ'אט, פורומים או קבוצות דיון (ביחד "אזורי תוכן המשתמשים"). אין החברה שולטת בתוכן הנשלח לאזורי תוכן המשתמשים (ביחד תכני המשתמשים), ואזורי תוכן המשתמשים אינם נמצאים תחת פיקוח פעיל.

 1. המונח "תוכן" משמעו כל אלמנט שנשלח מהמשתמש לאתר, כגון טקסט, תגובה, תמונה, צילום, סרטון או קובץ מכל סוג שהוא, בכל צורה והמכיל כל תוכן שהוא. המשתמש יהיה אחראי עבור תוכן המשתמש שיצר כפי שנשלח על ידו, ותכני המשתמשים מבטאים את דעותיהם של הכותבים, ולא את דעות החברה. 

 1. עם פרסום כאמור המשתמש מתחייב שכל תכני המשתמש יהיו רלוונטיים למטרות אזורי תוכן המשתמשים ולאופי כל נושא, ולפרסם או לשתף תוכן המכבד ומתאים לנושא הספורט ולערכי קבוצת דקטלון. המשתמש מתחייב שלא לעלות תכנים בעלי מאפיינים כדלקמן: (1) בלתי חוקיים, מאיימים, אלימים, שיש בהם משום לשון הרע, פורנוגרפיים, מגונים, וולגריים, בוטים, פוגעניים או אשר פוגעים בזכויות הקניין הרוחני או בזכויות האחרות של כל צד שלישי; (2) מכילים וירוסים ו/או כל תוכנה אחרת המכילה מרכיבים מזהמים או הרסניים; (3) מכילים פרסומות מכל סוג שהוא; (4) מתחזים או מציגים מצג שווא לגבי קשר עם כל אדם או ישות.

 1. המשתמש יהיה אחראי לכל דבר שעשוי או עלול לקרות ממסוף המחשב שלו בכלל, ובפרט במקרה של פרסום תוכן באתר. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל הזכויות וההרשאות הנחוצות על מנת לפרסם תוכן באתר, ובפרט על פי החוק החל וזכויות קנין רוחני.  

 

 1. הסרת תוכן

 1. למרות שהחברה אינה מסננת את תכני המשתמשים מראש, החברה שומרת על הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק  כל תוכן משתמש שפורסם לסגור כל שרשור, בכל עת ומבלי כל צורך להודיע לך על כך.

 1. המשתמש יהיה רשאי להתלונן לגבי התוכן של תכני המשתמשים. את התלונה יש לשלוח לכתובת:  [email protected] שדרכה ניתן ליצור קשר עם החברה לשם טיפול בתלונת משתמש ועליה להכיל את פרטי תוכן המשתמש הספציפי שבגינו נשלחה התלונה. למשל, בנוגע לתוכן שפורסם דרך שירות "שיתוף תמונות", המידע הוא כדלקמן: שם, שם פרטי, כתובת דואר האלקטרוני שבה השתמשו בעת פרסום התוכן, שנת משלוח התוכן, כותרת התוכן.

 1. כל בקשה מבוססת ולגיטימית תטופל בהקדם האפשרי על ידי החברה, אך אין אנו יכולים להבטיח שלילת גישה מיידית לתוכן. החברה לא תישא בכל אחריות בנושא זה, בפרט עקב הזמן הדרוש לטיפול בבקשה, אילוצים טכניים או חוסר יכולת מהותי להגיב לה, בפרט אם חלה השתלטות על התוכן על ידי צדדים שלישיים.

 1. קישורים לאתרים חיצוניים ותוספים

 1. יתכן שמעת לעת יכיל האתר קישורים לאתרים חיצוניים או יכיל פונקציות, עזרים, תוספים, "ווידג'טים" או כלים, אשר עשויים להיות מופעלים על ידי צדדים שלישיים, להוביל לאתרים השייכים לצדדים שלישיים, להציע שירותים של צדדים שלישיים או להציע הצעות ומבצעים שונים מטעם צדדים שלישיים ("שירותי צד שלישי"). מטרת פרסום הקישורים היא לספק למשתמש גישה למידע, מוצרים או שירותים שעשויים לעניין את המשתמש או להיות שימושיים עבורו, לרבות על מנת לספק למשתמש כלים שונים אשר עשויים לשפר את חווייתו באתר (לדוג' - תוסף צ'אט עם נציג וירטואלי או תוסף בחירת מידה אוטומטי).

 1.  על שימושך בשירותי צד שלישי יחולו ההוראות שנקבעו על ידי אותו צד שלישי, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות של אותו צד השלישי ביחס לכל שירות צד שלישי. החברה לא תישא בכל אחריות עבור שירותי צד שלישי אלה או עבור כל דבר הקיים בהם, והחברה אינה מבטיחה שהם יהיו זמינים באופן מתמשך או בכלל. 

 1. העובדה שהחברה מפרסמת קישורים לאותם שירותי צד שלישי או מאפשר את השימוש בהם באמצעות האתר אין משמעה שהיא תומכת במפעיליהם או מפרסמיהם, או שהיא קשורה אליהם בכל דרך שהיא. 

 1. אין לפרש את שירותי צד שלישי הנמצאים באתר כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר או התכנים או המוצרים המופיעים בשירותי הצד השלישי ועל המשתמש לבחון את שירותי צד שלישי בקפידה יתרה. כמו כן, אין לפרש שירותי צד שלישי אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. בלחיצה על קישור המוביל לשירותי צד שלישי, המשתמש מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בגין כל נזק, תשלום או הפסד שייגרם לו (אם ייגרם) כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע המופיע בשירותי צד שלישי אלה.

 1. מכירה ורכישה באתר

 1. ביצוע הזמנה

 1. לפני ביצוע כל הזמנה, על המשתמש להזדהות אל מול המערכת בהתאם לקבוע לעיל. הזיהוי מתבצע על ידי הזנה של כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי הזיהוי שקיבל המשתמש מהאתר בעת ההרשמה. פרטי ההזדהות יהוו הוכחה לזהות המשתמש.

 1. על מנת להירשם ולבצע הזמנה, המשתמש יתבקש למלא את המידע הנחוץ לזיהוי בטופס ההרשמה. אם המידע שהוזן הוא מלא ומדויק, ישלחו אל המשתמש פרטי זיהוי חסויים ("פרטי הזיהוי") על ידי האתר. החברה לא תישא בכל אחריות לגבי אי קבלת הזמנה או מידע במקרה של טעות, מכוונת או אחרת, במידע האישי שסיפק המשתמש לנו בעת מילוי טופס ההרשמה ומסירת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין.

 1. ניתן להזמין מוצרים על ידי לחיצה על הפריטים שברצון המשתמש לרכוש, ולאחר מכן על ידי מילוי האופציות שיופיעו על גבי המסך, כגון בחירה באפשרות משלוח וסוג התשלום. המשתמש יידרש לבדוק ולתקן כל טעות במידע שמילא בהזמנה עד לנקודה שבה תשלח אל החברה ההזמנה על ידי לחיצה על כפתור "קנה/י עכשיו" בקופה.

 1. לאחר ביצוע ההזמנה, המשתמש יקבל הודעת דואר אלקטרוני ו/או הודעת SMS לנייד המאשרת שההזמנה התקבלה לרבות מספר ההזמנה. הודעה זו אין משמעה שההזמנה אושרה. ההזמנה מהווה הצעה לקניה של מוצר. כל ההזמנות כפופות לאישור על ידי החברה. החברה לא תהיה חייבת לאשר את ההזמנה, והיא תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לאשר כל הזמנה שהיא.

 1. מבלי לגרוע מהאמור על ידי לחיצה על כפתור "קנה/י עכשיו", המשתמש מתחייב לשלם עבור המוצר/ים במקרה שההזמנה תאושר. עם אישור ההזמנה יישלח למשתמש דואר אלקטרוני ו/או SMS נוסף אודות אישור ההזמנה. אם לא תתקבל הודעה כאמור בתוך 3 ימי עסקים, על המשתמש ליצור קשר עם החברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים מטה או באמצעות תיבת יצירת הקשר המופיעה באתר.

 1. חוזה ההזמנה בין המשתמש לחברה ביחס למוצרים שהוזמנו ("החוזה") יכנס לתוקפו אך ורק לאחר שישלח אישור ההזמנה. הודעת דואר אלקטרוני ו/או SMS נוספת המאשרת שהמוצר נשלח, ביחד עם מספר למעקב (במקרה הרלוונטי) תישלח למשתמש.

 1. החוזה יתייחס רק למוצרים שאושרו באישור ההזמנה. החברה לא תהיה מחויבת לספק כל מוצר אחר שהיה חלק מהזמנה אשר לא ניתן לגביו אישור.

 1. יתכנו מקרים בהם אישור ההזמנה יותנה בקבלת פרטים ומסמכים נוספים מצד המשתמש, ולצורך כך נציג מטעם החברה יצור קשר עם המשתמש.

 1. לחברה עומדת הזכות להימנע מטיפול בהזמנה, במידה והיא סבורה כי אופן השימוש באתר מפר את תנאי השימוש.

 2. החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה כולה או חלק ממנה במקרים של תקלה טכנית בסליקת האשראי/או כל תוצאה אחרת שאינה מעשה או מחדל של האתר.

 

 1. זמינות

 1. הצעות המוצרים והשירותים הינם בתוקף כל עוד הם מפורסמים על גבי האתר, למעט במקרה של מבצעים מיוחדים, כאשר במקרה זה תאריך התפוגה של אותם מבצעים יצוין באתר. המשתמש נדרש לבדוק את זמינות המוצרים בעמוד המוצר הרלוונטי.

 1. במקרה שהמוצר שהוזמן אינו זמין, מכל סיבה שהיא, ולמרות שההזמנה אושרה, החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה, ובמקרה זה תשלח הודעה בהתאם. אם תתבצע הזמנה עבור מספר מוצרים כאשר אחד מהם אינו זמין, הודעה מתאימה תימסר. שאר ההזמנה תטופל ותשלח במסגרת הזמן המצוינת באתר. החברה לא תשא באחריות בכל נזק שייגרם למשתמש או לצד שלישי בעקבות כך, לרבות רכישה אצל צד שלישי.

 1. יתכן שהחברה תציע להחליף את המוצר שאינו זמין במוצר דומה או מאיכות דומה. במקרה זה, אם יבחר המשתמש לממש את זכותו לבטל את ההזמנה בגין מוצר דומה או מאיכות דומה לאחר קבלתו, בהתאם לקבוע במסמך זה, המשתמש יידרש לשאת בעלויות המשלוח חזרה.

 

 1. "משלוח" או "איסוף בלחיצה"

 1. בעת ביצוע ההזמנה המשתמש יידרש לבחור בין איסוף עצמי לבין אפשרות משלוח.

 1. האיסוף יתבצע בהתאם להודעת החברה על מיקום ושעה בה ניתן לאסוף את המוצר.

 1. משלוח יתבצע באמצעות דואר שליחים בהתאם לתנאי המשלוח והתשלום הנוסף שיידרש, והכל כפי שמפורט בקישור המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.  

 

 1. עיכוב במשלוח

 1. אספקת ההזמנה תתבצע עד לתאריך הנקוב באישור ההזמנה למעט במקרה שבו מתקיימות נסיבות בלתי רגילות. לא נוכל לציין את השעה המדויקת שבה יגיע המשלוח.

 1. אם המשתמש לא יכול לקבל משלוח של מוצרים, המשתמש יידרש לאסוף את המוצרים משירות המשלוחים ששמו יצוין באישור ההזמנה, בתוך תקופת זמן מסוימת. לאחר מכן, המוצרים יוחזרו לחברה וייראו בכך כמימוש זכות המשתמש לביטול ההזמנה.

 

 1. כתובת למשלוח

 1. הזמנתך תשלח לכתובת למשלוח בגבולות המדינה (בכפוף למגבלות המפורטות בפסקה הבאה) שתספק/י לנו בעת ביצוע ההזמנה, אלא אם תבחר/י (במקרה הרלוונטי) לאסוף את המוצר מאחת החנויות המקומיות שלנו ("איסוף בלחיצה") או מאחד משירותי המשלוחים שלנו מעת לעת, במקרה ששירות המשלוחים מציע שירותי איסוף.

 1.  לא ניתן לשלוח הזמנות לתאי דואר או כתובות דומות. לא ניתן לשלוח לכתובות שונות מוצרים הכלולים באותה הזמנה.  

 

 1. ניתן לגשת לרשימת נקודות האיסוף בעת בחירה באפשרות המשלוח במסגרת התשלום בקופת האתר. אם המשתמש יבחר בשירותי האיסוף, ההזמנה כולה תשלח לנקודת האיסוף, וניתן יהיה לאסוף את ההזמנה החל מהתאריך המצוין באישור ההזמנה.

 1. לתשומת ליבך, בעת איסוף הזמנתך, עליך להביא את אישור ההזמנה, יחד עם אמצעי זיהוי כלשהו (כמו למשל כרטיס אשראי או רישיון נהיגה). יתכן ששירות המשלוחים יבקש חתימה על המשלוח.

 1. אם תזמין/י מוצר גדול, כבד או מסורבל אנו ממליצים לך לוודא שגודלו (כולל האריזה) יאפשר לו לעבור באופן חופשי בדלתות ובמסדרונות של כתובת המשלוח (או רכבך אם תבחר/י באפשרות "האיסוף בלחיצה"). שירות המשלוחים שלנו לא יהיה אחראי לכל סחיבה נוספת, פתיחה או מיקום המוצרים.

 1. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת ההזמנה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה (כתקלות מחשב, השבתות או טעויות מיון בשירות הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני או בשירותי השליחים או שנגרמו כתוצאה מכוח עליון וכו'). 

 1. יודגש שמאחר ולחברה אין כל שליטה על חברת השליחויות, החברה אינה אחראית לכל איחור בהגעה או כל תקלה אחרת הקשורה בהגעת המוצרים במועד שנקבע לשם כך. לפיכך, המשתמש פוטר מראש את החברה מכל אחריות בעניין זה וכל טענה שתהיה לו בעניין זה תופנה על ידו אך ורק כנגד חברת השליחויות.

 

 1. סיכון ובעלות

 1. מוצרים שהוזמנו יהיו באחריות המשתמש החל מעת מסירת המשלוח או האיסוף (לפי המקרה).

 1.  הבעלות על המוצרים שהוזמנו כמו כן תעבור אל המשתמש בעת המסירה או האיסוף (לפי המקרה), בתנאי שהתקבלו במלואם כל הסכומים לתשלום ביחס למוצרים, כולל כל עלויות משלוח.

 

 1. מחיר ותשלום

 1. הצגת המחיר

 1. מחיר המוצרים הינו כפי שמצוין באתר מעת לעת. המחירים כוללים מע"מ (אלא אם כן צוין אחרת במפורש) אך אינם כוללים את דמי המשלוח, מחירי אריזות מסוימות או את מחירי השירותים האופציונליים האחרים שבהם יבחר המשתמש, כאשר מחירים אלה יתווספו (בתעריף המצוין) לסכום הסופי לתשלום לאחר שהמשתמש יבחר בשיטת המשלוח המועדפת. 

 2. במקרה של קנייה בתשלומים, החברה רשאית לגבות מהמשתמש את כל דמי הטיפול, האריזה והמשלוח במועד החיוב הראשון.

 1. האתר עשוי לספק מידע לגבי מחירי המוצרים והשירותים בחנויות מסוימות. מחירים אלה מוצגים בפניך לידיעה בלבד, ויתכן שיהיו שונים מהמחירים המצוינים באתר. יתכנו גם הבדלים במחירים בין חנות לחנות, על פי המדיניות המסחרית של כל חנות.

 1. בכל מקרה, מובהר שהצעות המוצרים והשירותים, כמו גם המחירים המוצעים לרכישה בחנויות לא יחולו על רכישות באתר.

 

 1. דרכי תשלום

חיוב המשתמש ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, מהסוגים הבאים בלבד: ויזה, מאסטר קארד ודאיינרס בהתאם לתנאי השימוש בכרטיס האשראי, כפי שנהוג על ידי כל אחת מחברות כרטיסי האשראי של המשתמש וכן באמצעות פייפאל (PayPal).

 

 1. כרטיס אשראי או כרטיס חיוב

 1. החברה תחייב את כרטיס האשראי או כרטיס החיוב של המשתמש בסכום המלא לתשלום ברגע שהחברה תאסוף את המוצר הראשון בהזמנה מהמחסן. אם יתגלה שאחד מהמוצרים אינו זמין, החברה תמסור לך על כך באופן מידי והמשתמש יוכל לבחור האם לבטל את ההזמנה כולה או לקבל החזר חלקי.

 1. במסגרת תהליך עסקת התשלום, חברת האשראי תיצור טבעת גידור (Ring Fence, שמירה) עבור סכום כל הזמנה לפני איסוף המוצר הראשון מהמחסן. משמעות הדבר היא שגם אם יוזמן מוצר אחד, יתכן שהוא יופיע כמוצר ששולם, אך ברגע שחברת האשראי תקבל הודעה על ביטול ההזמנה, הסכום ישוחרר ויחזור ישירות לחשבון המשתמש.

 1. עסקאות תשלום באינטרנט כפופות לאימות כרטיס האשראי על ידי חברת האשראי והחברה לא תישא בכל אחריות במקרה שחברת האשראי תסרב לאשר תשלום מכל סיבה שהיא. יתכן שחברת האשראי תחייב את המשתמש על דמי טיפול בתשלום באינטרנט. החברה לא תישא באחריות לגבי דבר זה.

 

 1. פייפאל (PayPal) - כרגע לא זמין באתר 

 1. אם המשתמש יבחר לשלם דרך פייפאל, המשתמש יתבקש לעבור לאתר השותף של החברה. שם המשתמש יתבקש להזין את הסיסמה שלו אם יש לו חשבון בפייפאל. אם אין לו חשבון מסוג זה, המשתמש יוכל  לפתוח חשבון באתר האמור. המידע האישי והפיננסי מוצפן באופן אוטומטי בעת שליחת כל מידע רגיש לשרתי פייפאל. 

 1. במקרה של החזר מוצר, ההחזר יתבצע ישירות בצורת החזר לחשבון פייפאל שדרכו שולם סכום ההזמנה המקורית. פרטי בעל/ת החשבון הינם כמובן חסויים.

 

 1. אבטחת התשלום

 1. החברה מבטחת את בטיחות התשלום בכרטיס אשראי על ידי שימוש בחברה שלישית לשם טיפול בתשלומים. פרטי החיוב של המשתמש נשלחים לאותה חברה, שהינה צד שלישי, על ידי מערכת ההצפנהSSL ((Secure Socket Layer, שכבת תושבת מוגנת. על כן, פרטים אלה לעולם לא נשלחים למערכת הממוחשבת של האתר ולא יגיעו לידיעת האתר או הצוות המפעיל אותו.

 2. במקרה שהמשתמש החליט לשמור את פרטי האשראי שלו באתר (על מנת שלא להזין מחדש את המידע עבור תשלומים בעתיד), החברה מתחייבת להחזיק אך ורק במפתח אחד המאפשר, בשילוב עם מידע נוסף, להבטיח את התשלום עבור העסקה. על כן, כל פרטי האשראי תמיד ישמרו ויטופלו על ידי החברה השלישית.

 3.  

 4. החברה מגבה מסמכים ותיעוד על בסיס קבוע על מנת להוכיח את מערכת היחסים החוזית בין הצדדים. ניתן לגשת לתיעוד זה על גבי האתר באיזור "החשבון שלי". אלא אם הוכח אחרת, התיעוד הממוחשב שנשמר בתנאי אבטחה סבירים על ידי החברה ועל ידי ספקי השירות שלה, יהווה הוכחה לכל העסקאות שהתרחשו. בכל מקרה, מומלץ למשתמש לשמור על הדואר האלקטרוני המאשר את הזמנתך.

 1. אחריות למוצר

 1. תיאור המוצר

 1. למרות שהחברה נוקטת בצעדים סבירים על מנת לתאר את המוצרים בצורה מדויקת ככל האפשר בעזרת צילומים ותמונות אחרות הנמצאות באתר, הפרטים (כגון צבע, דוגמה ומרקם, וכו') הנראים על המסך תלויים במסך המחשב שבו המשתמש משתמש, ולאור זאת, יתכן שהם אינם מייצגים באופן מדויק את פרטי המוצר האמתיים ומשכך החברה אינה נושאת באחריות.

 1. כל המידע באתר הנוגע למידות המוצרים כלול כמדריך בלבד. אם יש למשתמש ספקות כלשהם לגבי המידה או תכונה של כל מוצר המשתמש יפנה לחברה לבירור אלינו קודם לביצוע ההזמנה.

 1. חלק מהמוצרים הנמכרים באתר מכוסים באחריות לתקופה המצוינת בדף המידע של המוצר באתר ובמידע המלווה את המוצר.

 1. חלקי חילוף למוצרים נמכרים באתר ומסופקים למשך תקופת האחריות. חלקי חילוף למוצרים הנמכרים באתר העולים יותר מ-300 ₪ מסופקים למשך שנה לאחר סיום תקופת האחריות. דבר זה מצוין על גבי דף המידע של המוצר הרלוונטי באתר ובמידע המלווה את המוצר.

 1. אם דרוש למשתמש מידע לגבי טיפול במוצרים לאחר הקניה או אם יש לו שאלות כלשהן לגבי אחריות על מוצר, המשתמש רשאי ליצור עם החברה קשר על פי הפרטים המופיעים מטה.

 

 1. ביטול והחזרה של מוצרים

 1. אם ברצון המשתמש להחליף מוצר שנרכש באתר, הוא יהיה רשאי לעשות כן בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי, שיועבר לו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן" ו-"מסמך הגילוי", בהתאמה), ובתנאים הקבועים במסמך הגילוי,  לפי המאוחר מבניהם, והכל כנגד הצגת חשבונית מקורית או קבלה או הוכחה אחרת לגבי ביצוע העסקה, בכפוף לחריגים המפורטים בתקנון ההחזרה של החברה.

 1. אם ברצון המשתמש להחזיר מוצר שנרכש באתר ולקבל את כספו חזרה, הוא יהיה רשאי לעשות כן בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי ובתנאים הקבועים בו לפי המאוחר מבניהם, והכל כנגד הצגת חשבונית מקורית או קבלה או הוכחה אחרת לגבי ביצוע העסקה, בכפוף לחריגים המפורטים בתקנון ההחזרה של החברה.

 1. בעת ביטול עסקה כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת הודעת הביטול על ידי ביצוע עסקת זיכוי. לצורך החלפה או החזרה, המשתמש יידרש ליצור קשר עם קשרי לקוחות כמתואר להלן. המוצרים יוחזרו על ידי המשתמש, למעט במקרה של ליקוי במוצר.

 1. בנוסף, לקוחות בעלי מוגבלות, אזרחים ותיקים או עולים חדשים ייתכן ויהיו זכאים לתנאי ביטול מיטיבים, בהתאם להוראות סעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן ובכפוף לתנאיו.

 1. בעבור חברי מועדון של החברה, ייתכן והחברה תאפשר תנאי ביטול והחלפה מיטיבים יותר מאלו הנקובים לעיל, בהתאם למפורט בתקנון ההחזרה של החברה.

מובהר, כי הוראות פרק זה לא יחולו ביחס למשתמש עסקי.

 1. Cookies and Tracking Pixels

 1. “Cookie” או “Tracking Pixel” הינם קבצי טקסט קטנים אשר מועברים למכשיר על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או  לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie או “Tracking Pixel” היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר המשתמש חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר המשתמש מבקר באתרים אחרים.

 1.  המשתמש מתיר לחברה ל"השתיל" Cookie על מכשיר או לאסוף או Tracking Pixels, להשתמש במידע האגור ב - Cookie או ב או Tracking Pixel, ולזהות את המשתמש על פיה. באמצעות Cookies ו “Tracking Pixel”, החברה עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם המשתמש יגלוש ("ספקי צד שלישי"). 

 1. החברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.

 1.  במידה והמשתמש מעוניין לחסום קבצי cookies במהלך גלישה באתר אינטרנטי, יש באפשרותו לשנות את הגדרות הדפדפן בו הוא משתמש.

 1. Tracking Pixel נאספים ומשמשים את החברה באמצעות ספק צד שלישי בשם Criteo. להלן קישור למדיניות הפרטיות של Criteo בה מסופק מידע נוסף אודות פיקסלים ואופן השימוש בהם  - https://www.criteo.com/privacy/.

 1. זכויות קנין רוחני

 1. החברה או מענקי הרישיון לחברה מחזיקים בכל זכויות הקניין הרוחני לגבי כל תוכן באתר (כולל טקסט, גרפיקה, תוכנות, צילומים ותמונות אחרות, סרטונים, צלילים, סימני מסחר וסמלים מסחריים) והמבנה הכללי של האתר.

 1. למעט כפי שמצוין במפורש בסעיף זה, שום חלק מתנאים והוראות אלה לא יקנה למשתמש כל זכויות ביחס לכל זכויות קנין רוחני הנמצאות בבעלות החברה או בבעלות מענקי הרישיון שלה, והמשתמש אינו רוכש כל זכויות קנין שהן על ידי הורדת תוכן מהאתר. במקרה שהמשתמש ידפיס, יעתיק או ישמור עמודים מתוך האתר (אך ורק כפי המתאפשר על פי תנאים והוראות אלו), עליו לוודא שכל הצהרה לגבי זכות יוצרים, סימן מסחר או כל זכויות קנין רוחני אחרות שהן, הכלולות בתוכן המקורי, כלולות גם בהעתק.

 1. בעת פרסום כל תוכן משתמש שהוא, המשתמש מעניק לחברה ולצדדים הקשורים אליה את הזכות והרישיון להשתמש, לשעתק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות, להפיץ, לבצע ולהציג את אותו תוכן משתמש (במלואו או בחלקו) או לשלב אותו ביצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה, באופן תמידי, בלתי חוזר, עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים ועם רישיון משנה מלא, והמשתמש מוותר על כל זכות מוסרית שעשויה לעמוד לו ביחס לאותו תוכן, או להיות מאוזכר בתור הכותב של אותו תוכן.

 1.  קבוצת דקטלון תהיה רשאית להשתמש בכל תוכן משתמש שהוא בפרסומים מסחריים מסוימים; תשלח אותו לצדדים שלישיים למטרות סקירת מוצרים; תיצור קישור בינה לבין שם המשתמש, אך בלי התחייבות לקיום הקישור; שתוכן המשתמש יפורסם בפומבי באופן אוטומטי ושניתן יהיה לגשת אליו בחינם, ובפרט באינטרנט ובאתרים או הבלוגים או עמודי האינטרנט האחרים של קבוצת דקטלון, כולל, בפרט, על ידי העמודים של אתרי קבוצת דקטלון ברשתות החברתיות או על ידי המשתמשים באתרי קבוצת דקטלון.

 1. קבלה דיגיטלית

 1. החברה עשויה לאפשר למשתמש או כל לקוח של החברה, כחלק מתהליך רכישת מוצרים מהחברה באמצעות האתר או באמצעות סניפי החברה השונים, לקבל חשבונית או קבלה דיגיטלית עם פירוט אודות הרכישה בהתאם להוראות כל דין ("קבלות דיגיטליות"), באופן מקוון באמצעות העברה לדואר אלקטרוני או בהודעה למכשיר הטלפון של המשתמש. לצורך כך, במהלך רכישה של מוצר כאמור, תציע החברה למשתמש למסור לנציגי החברה או בעמדת התשלום האוטומטית שבסניף, פרטי התקשרות אישיים שיהוו את הכתובת אליה יועברו הקבלות הדיגיטליות.

 1.  לאחר מסירת המידע והשלמת הרכישה, הלקוח יקבל את הקבלות הדיגיטליות לכתובת שנמסרה, באמצעות הודעתsms  או דוא"ל, הכוללת קישור לדף אינטרנט חיצוני המכיל את הקבלה. לחיצה על הקישור תאפשר ללקוח לצפות בקבלות הדיגיטליות, להדפיסם או להעבירם לכל צד שלישי.

 1. בנוסף, ללקוח שבחר לקבל קבלות דיגיטליות תעמוד האפשרות לשחזר את הקבלות הדיגיטליות בהגעה לסניף בו התבצעה הרכישה (להלן, יחדיו, "שירותי החשבונית"). 

 1. שירות החשבונית ניתן באמצעות צד שלישי המספק לחברה את השירותים הטכנולוגיים לצורך הפקת הקבלות הדיגיטליות נשוא רכישות המוצרים.

 1. למען הסר ספק, כל שימוש בשירות החשבונית מצד המשתמש (לרבות לצורך קבלת חשבונית או קבלה דיגיטלית בגין רכישת מוצר או פריט בסניפי החברה) יעיד על הסכמה מצדו של המשתמש לקבל קבלות דיגיטליות בהתאם לתקנון זה. 

 1. אחריות

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תישא באחריות כלפי המשתמש עבור כל אבדן עסקי, ואם המשתמש/ת עסקי, החברה לא תישא באחריות כלפיו עבור כל אבדן בלתי ישיר או תוצאתי, או עבור כל אבדן רווחים, פירות, חוזים, נתונים, מוניטין או כל אבדן אחר דומה, וכל אחריות שהחברה תישא עבור אבדן שיגרם תהיה מוגבלת אך ורק לאבדן שניתן היה לצפות אותו באופן סביר. 

 1. באופן כללי, החברה לא תישא בכל אחריות והיא תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, בכל מקרה שהוא, לאירועים/הגורמים המפורטים מטה (מבלי שרשימה זו תהווה הגבלה כלשהי): (1) כל מידע המפורסם באתר אשר לא יפורסם על ידינו; (2) כל שימוש במידע אישי של משתמש/ת על ידי צד שלישי בלתי מורשה; (3) כל תקלה ברשת המפריעה לתפקוד התקין של האתר; (4) אבדן כל נתונים שהם; (5) תקלה בכל תוכנה שהיא; (6) כל תוצאה שהיא של כל וירוס, באג, חריגה או כשל במחשב; (7) כל נזק שהוא הנגרם למחשב שלך (8) כל שימוש שנעשה בקבלות הדיגיטליות לאחר העברתן למשתמש או נזק שנגרם במסגרת שירותי החשבונית עקב הפרה של הוראות הסכם זה (לרבות עקב מסירה של מידע שגוי לחברה).

 1. אבטחת מידע הגנה על פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמש יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, כמפורט להלן:

 1. במסגרת שימוש המשתמש באתר, בשירותי צד שלישי או בשירותים אותם מציעה החברה (לרבות שירותי החשבונית), ייתכן ויידרש המשתמש למסור לחברה או ייתכן וייאסף אודות המשתמש מידע ונתונים אישיים שונים, לרבות מידע רגיש ("המידע האישי.("

 1.  ידוע לך שאין עליך כל חובה חוקית למסור את המידע האישי, אך ייתכן ובמקרה שלא תמסור את המידע האישי לא תוכל החברה לספק לך שירותים כלשהם, לרבות מכירה של מוצרי החברה.

 1.  המידע האישי אותו תתבקש למסור לחברה או שייתכן וייאסף אודותיך עשוי לכלול את הפרטים הבאים: (א) שמך המלא; (ב) תעודת זהות שלך; (ג) כתובת אי-מייל; (ד) פרטי כרטיס אשראי; (ה) הרגלי צריכה והתנהגות; (ו) אם הנך משתמש עסקי – מקום עיסוקך ותפקידך; (ז) מספר הטלפון שלך; 

 1. המשתמש מתחייב למסור פרטים אישיים שלו בלבד, כשהם נכונים ומדויקים. אין למסור מידע בשם צדדים שלישיים או עבור צדדים שלישיים אלא אם התקבלה הסכמתם המפורשת לכך מצד החברה ואותם צדדים שלישיים.

 1. המידע שיימסר על ידי המשתמש לא יימסר לידי צד שלישי כלשהו, למעט במקרים הבאים: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות. במקרה כאמור, החברה תוודא כי הצד השלישי אליו מוזגה החברה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע המשתמש מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או במי מטעמה או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי המשתמש עשה באתר או הסתייע באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר המשתמש איזה מתנאי התקנון או כל הסכם עם חברה או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים ליבואן, לחברות כרטיסי האשראי (והכל לצורך ביצוע השירותים), לחברות מחשוב ושירותי ענן, לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בפעילות החברה. למשתמשים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה או תביעה כאמור.  

 1. מסירת הפרטים מצד המשתמש מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע או יגיע לידי חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, לרבות בחו"ל, ככל שזה נדרש על פי דין, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) תפעול האתר וניהול וביצוע הזמנות מוצרים באתר; (ב) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון; (ג) לצרכי עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ד) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות, מניעת הונאה, אבטחת השירותים ומטרות תפעוליות נוספות; (ה) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי; (ו) לצורך מתן שירותים למשתמש, לרבות לצורך העברת קבלות דיגיטליות – הן במועד הרכישה והן לרכישות עתידיות שייעשו על ידו; וכן (ז) לצרכי ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי היכול לזהות את המשתמש.

 2. המשתמש מסכים ומודע לכך שהחברה רשאית להעביר את המידע המוחזק במאגרי המידע למאגרי המידע של החברה בחו"ל.

 1. נוסף על המידע האישי שיימסר על ידי המשתמש, ייתכן ובמהלך שימוש של המשתמש באתר או קבלת שירותים מהחברה (לרבות שירותי החשבונית), ייאסף או יוסק אודות המשתמש מידע אנונימי נוסף, שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי, לרבות מידע צרכני, התנהגותי, הרגלי צריכה, מין וגיל, אזור מגורים, העדפות וכד' ("המידע האנונימי").

 1. הנך נותן בזאת לחברה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע אודותיך, אותו מסרת לחברה בהליך ההרשמה, במהלך גלישתך באתר או במהלך רכישת מוצר של החברה (לרבות לצורך אספקת שירותי החשבונית) או מידע שנאסף אודותיך במהלך גלישתך באתר, שימושך בשירותי צד שלישי או שימושך בשירותים אותם מציעה החברה (לרבות המידע האנונימי), לצורך יצירת עיבודים סטטיסטיים אנונימיים ובכלל כך יצירת נותנים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; השוואות, המלצות או ביצוע חישובים אחרים או יצירת יצירות נגזרות בהתבסס על מידע שנמסר על ידך או הנאסף אודותיך, בין עם בשילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: "מידע סטטיסטי"). 

 1. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר שהמידע הסטטיסטי הינו רכושה הבלעדי של החברה והיא הינה בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. החברה תהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך לתת הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפיך. 

 1. למען הסר ספק, הנך ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי לחברה, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.

 1. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 1. משתמשים שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.

 1. במקרים שאינם בשליטה או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 1. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למשתמש.  

 2. הנך רשאי בכל עת לעיין, לערוך ולמחוק את המידע אודותיך כפי שהוא שמור במאגר המידע של החברה. לצורך מחיקת המידע עלייך לפנות לחברה באמצעות אחת מהדרכים המפורטות במסמך זה בסעיף 16. 

 1. כללי

 1. המשתמש אינו רשאי להעביר או למחות את זכויותיו או התחייבויותיו על פי כל חוזה, במלואן או בחלקן. על כל ההודעות שישלחו מטעם המשתמש לחברה להיות בכתב ולהיות ממוענות לכתובת הרשומה בסוף מסמך זה.

 1. החברה רשאית לשלוח לך הודעות בדואר האלקטרוני או בכתובת המגורים שסיפקת לנו בעת ביצוע הזמנה.

 1. אין לשנות תנאים והוראות אלו ללא הסמכה מפורשת בכתב של החברה. במקרה שהחברה אינה פועלת על מנת לאכוף כל זכות הנתונה לה, אין משמעות הדבר ויתור על אותה זכות. במקרה שלא ניתן יהיה לאכוף כל תנאי או הוראה מתנאים והוראות אלה, אזי כל התנאים וההוראות האחרים יוותרו על כנם. אי הסתמכות על כל אחד מהסעיפים למסמך זה בכל עת לא יהיה משמעה ויתור על הזכות להסתמך על אותם סעיפים בשלב מאוחר יותר.

 1. הדין החל על הסכם זה הנו דין מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין הסכם זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל אביב.

 1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.

 1. תנאי שימוש כלליים אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.

 

 1. יצירת קשר

לכל שאלה בנוגע לתנאי שימוש ,ביצוע הזמנה,מידע אודות הזמנה ניתן ליצור קשר עם מחלקת שירות לקוחות באחת מהדרכים הבאות: בטלפון 0779829305 או בכתובת הדואר האלקטרוני - [email protected] .