Hide Filters
הצג סינונים 0
מיין לפי :
סינונים 0

תקנון הטבה - משלוח חינם על פריטים נבחרים בקטגוריית שולחנות פינג פונג

1. כללי

1.1 תקנון זה נועד להסדיר את התנאים הכלליים על פי הם החברה מציעה הטבת משלוח חינם על פריטים נבחרים בקטגוריית שולחנות פינג פונג ("ההטבה"), של חברת דקטלון ישראל בע"מ ח.פ.515523256 ("החברה"), מרח' הסדנא 1, כפר סבא, באתר הסחר של החברה שכתובתו – www.decathlon.co.il  ("אתר החברה"). התנאים הפרטניים של ההטבה, לרבות תקופת ההטבה, הפריטים המשתתפים בהטבה והמלאי, הם כפי שיצוין בהודעה באתר החברה ("באנר"), ו/או בשילוט בחנויות הפיזיות של החברה המפנה לתקנון זה ("השילוט") ו/או בתקנון זה.

1.2 כללי תקנון זה, יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכללים באתר וכפופים להם. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תקנון זה, תגברנה הוראות תנאי השימוש. 

1.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבה, תגברנה הוראות תקנון זה. 

1.4 למען הסר ספק, התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו אך ורק על ההטבה המוצעת באתר. על הטבות הנערכות בחנויות הפיזיות של החברה יחולו תנאי התקנון/ים החלים על רכישות בחנויות הפיזיות המפורסמים בהן וכן באתר החברה https://www.decathlon.co.il/iw.

1.5 אלא אם נאמר אחרת במפורש בבאנר באתר או בשילוט בחנויות אין כפל הטבות ומבצעים.

2. החברה שומרת לעצמה בכל עת את הזכות לשנות, להאריך, לקצר, להפסיק או לבטל את ההטבה או לשנות את תנאיה והכל על פי שיקול דעתה ובאמצעות הודעה שתפורסם באתר החברה, ושתוקפה יהיה מידי. מוסכם כי הודעה כאמור באתר תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בקשור לאמור.

3. הגדרות
"משתתפים" – הזכאים להשתתף בהטבה כמפורט בבאנר באתר, ואם אין פירוט – לקוחות החברה.
"תקופת ההטבה" – מיום 10.01.2024 ו/או עד גמר המלאי, המוקדם מבינהם.
"הפריטים המשתתפים בהטבה" – הפריטים המתוארים בבאנר באתר ו/או בשילוט בחנויות המפנה לתקנון זה ו/או המסומנים תחת תווית "משלוח חינם" באתר בלבד. למען הסר ספק, מדובר בפריטים נבחרים מקטגוריית שולחנות הפינג פונג שמספרם הקטלוגי הוא: 8583715, 8579044, 8583712. מובהר בזאת, כי החברה רשאית לקבוע את הרכב הפריטים המשתתפים בהטבה וכן לשנותו, להסיר פריטים ו/או להוסיף פריטים וזאת על-פי שיקול דעתה של החברה ובאמצעות פרסום הודעה באתר החברה.

4. תיאור ההטבה - משתתפים אשר ירכשו בתקופת ההטבה, פריט אחד או יותר, מהפריטים המשתתפים בהטבה, יהיו זכאים לקבלת הטבה המקנה זכות לרכוש את אותה הזמנה הכוללת את הפריטים ללא דמי משלוח ("משלוח חינם") כהגדרתו לעיל.
"משלוח חינם" - משלוח עד הבית ללא תשלום עלות דמי משלוח, בכפוף לתנאים הכלליים כמפורט במדיניות המשלוחים המפורסמת באתר החברה, וביחס לתנאי משלוח עד הבית של מוצרים נפחיים וחריגים בלבד כהגדרתם במדיניות. למען הסר ספק, מובהר כי ההטבה לא כוללת משלוח חינם בתנאי משלוח מהיר (EXPRESS) עד הבית ו/או בתנאי משלוח ללוקרים ונקודות איסוף כהגדרתם במדיניות המשלוחים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות המשלוחים בכל עת, בכפוף להודעה באתר; מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בקשור לאמור.

5. ביטולים, החלפות והחזרות של פריטים שנרכשו במסגרת ההטבה
ביטול עסקה, החלפות והחזרות יתאפשרו בהתאם למדיניות הביטולים, החזרות והחלפות של החברה באתר.

6. יצירת קשר
בכל שאלה או פניה הנוגעת לתנאי תקנון זה, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות החברה בכתובת: [email protected] בכל עת או  בטלפון: 077-9829305.