תקנון מבצע ההגרלה

 

Blue Summer 2020

על פי תקנון ההגרלה ובהתאם לסעיף  מס' 6.2 להלן רשימת המספרים הזוכים בהגרלה. ניתן להגיע לאסוף בסניף תל אביב. במידה והלקוח מעוניין להגיע לסניף אחר עליו לתאם מראש עם מנהל הסניף הרלוונטי. 
ברכות לכל הזוכים! 
מספר שקית זכה מספר פרס שם הפרס
1354 כן 20 כיסאות ושולחן קטן לקמפינג
1985 כן 5 מסיכת צלילה-M/L
2138 כן 14 מצוף סנפירים ומשקפי שחייה
2653 כן 18 סל וכדור כדורסל
3404 כן 1 גלשן סאפ
4098 כן 17 מחבטי טניס ומארז כדורים
5835 כן 2 מצלמת ספורט
6274 כן 8 שולחן פינג פונג קטן, מחבטים וכדורי פינגפונג
6697 כן 12 סטפר
7502 כן 9 שמשייה לחוף וציידנית
8247 כן 16 אופניים וציוד!
8658 כן 11 אוהל מחנאות משפחתי!
9164 כן 13 שער כדורגל וכדור
9624 כן 4 סקייטבורד עץ
9727 כן 19 שעון דופק
10501 כן 6 סט לגלישה הכולל גלשן, חליפת גלישה וכפכפים
10609 כן 15 תרמיל גב
10828 כן 3 יחידת מטבח לקמפינג
11737 כן 10 לוח קליעה למטרה אלקטרוני
12634 כן 7 קורקינט Town 5 XL

 

   1.           הגדרות

 

"אתרי החברה"

עמוד הפייסבוק של החברה בכתובת https://www.facebook.com/decathlonIL/ ואתר האינטרנט של החברה בכתובת https://www.decathlon.co.il/iw/.

"הגרלה"

כל אחת מההגרלות שתערוך החברה, במועדים הנקובים בסעיף ‏5 לתקנון זה.

"ההיתר הכללי"

היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז – 1977.

"הזוכה"

משתתף אשר קיבל לידיו שקית הגרלה בנקודת החלוקה, עליה מוטבע המספר הזוכה, לאחר שזה המציא את שקית ההגרלה בנקודת המסירה.

"החברה"

עורכת ההגרלה – דקאתלון ישראל בע"מ, ח.פ 515523256.

"המשתתף"

כל אדם אשר קיבל לידיו מנציג החברה את שקית ההגרלה בנקודות החלוקה.

"הפרסים"

כמפורט בנספח א' לתקנון זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

"מספר זוכה"

מספר סידורי אשר עלה כמספר הזוכה בהגרלה.

"מספר סידורי"

רצף אותיות או מספרים המוטבע על גבי כל שקית הגרלה.

"מפקח ההגרלה"

עו"ד עידו פרישתא ממשרד תדמור לוי ושות' – משרד עורכי דין, מ.ר 42191.

"נקודות החלוקה"

נקודות החלוקה של השקיות על ידי נציגי החברה, שתמוקמנה בחופי הים הממוקמים בין חוף בוגרשוב ועד תל ברוך צפון בתל אביב-יפו.

"נקודת המסירה"

חנות החברה הממוקמת ברחוב רוטשילד פינת אלנבי, בעיר תל אביב – יפו.

"שקית הגרלה"

שקית ממותגת של החברה שתחולק בנקודות החלוקה, על גביה יוטמע מספר סידורי, המהווה את כרטיס ההשתתפות של המשתתף בהגרלה.

   2.           מהות המבצע

2.1.          במועדי הפעילות כפי שמפורטים בסעיף ‏3 להלן, יעברו נציגי החברה בנקודות החלוקה ויחלקו למשתתפים פוטנציאליים את שקיות ההגרלה, כך שכל משתתף שיהיה מעוניין להשתתף בהגרלה יקבל לידיו שקית הגרלה אחת.

כל משתתף אשר קיבל לידיו שקית הגרלה ישתתף באופן אוטומטי בהגרלות שתערכנה בהתאם לתקנון זה.

2.2.          במועדים הנקובים בסעיף ‏5 להלן, תערוך החברה הגרלות בהן יבחרו שקיות ההגרלה הזוכות, בהתאם למספר הסידורי אשר מוטבע עליהן. המספרים הזוכים יפורסמו בהתאם להוראות תקנון זה.

2.3.          משתתפים המחזיקים בשקית ההגרלה יוכלו להגיע לנקודת המסירה, להמציא את שקית ההגרלה שברשותם, ואם שקית ההגרלה היא השקית עליה מוטבע המספר הזוכה – יימסר לזוכה הפרס אשר מגיע לו בהתאם להוראות תקנון זה.

   3.           מועדי הפעילות

3.1.          מועדי חלוקת שקיות ההגרלה בנקודות החלוקה יהיו כדלקמן:

3.1.1.                ביום 9.7.2020 בין השעות 12:00 - 17:00 ("יום הפעילות הראשון");

3.1.2.                ביום 10.7.2020 בין השעות 10:00 - 15:00 ("יום הפעילות השני");

3.1.3.                ביום 16.7.2020 בין השעות 12:00 - 17:00 ("יום הפעילות השלישי");

3.1.4.                ביום 17.7.2020 בין השעות 10:00 - 15:00 ("יום הפעילות הרביעי").

3.2.          החברה תהיה רשאית מכל סיבה שהיא, להאריך או לקצר את מועדי הפעילות, כולם או חלקם, להוסיף או להסיר מועדי פעילות מסוימים, וכן לשנות את תנאיהם, מועדיהם או כל פרט אחר הקשור אליהם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי במידה ותבחר החברה לקצר את מועדי הפעילות או להסיר מועדי פעילות מסוימים לא ייערכו הגרלות ביחס למועדים אלו והוראות תקנון זה תעודכנה בהתאמה (לרבות בכל הקשור למספר הזוכים, מספר ההגרלות שייערכו וכיוצ"ב).

   4.           זכות השתתפות בהגרלה

4.1.          כל משתתף אשר קיבל את שקית ההגרלה מנציגי החברה ייכנס באופן אוטומטי להגרלה, ובלבד שהוא עומד בתנאים המפורטים בסעיף ‏4.2 להלן.

4.2.          לא יורשו להשתתף בהגרלה משתתפים העונים על ההגדרות הבאות:

4.2.1.                החברה או מי מטעמה, המפקח או מי מטעמו, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.

4.2.2.                קטינים מתחת לגיל 18.

4.3.          משתתף אשר השתתפותו אסורה על פי תקנון זה אינו זכאי להשתתף או לזכות בהגרלה.

4.4.          אם מסיבה כלשהי משתתף כאמור זכה בהגרלה או החל במימוש הזכייה ובקבלת הפרס, כי אז תהא זכייתו (לכאורה) בטלה מעיקרא ויהא עליו להשיב לחברה את הפרס אשר קיבל (או את שוויו הריאלי אם הפרס לא ניתן להשבה).

4.5.          מובהר כי, שקית ההגרלה שחולקה היא אישית ואינה ניתנת להעברה. כל משתתף יהיה זכאי לקבל שקית הגרלה אחת בלבד.

4.6.          אין לשנות, לתקן או להוסיף על המספר הסידורי המוטבע על שקית ההגרלה.

   5.           מועד וביצוע ההגרלה

5.1.          מועדי ביצוע ההגרלה יהיו כדלקמן:

5.1.1.                ההגרלה ביחס לשקיות הגרלה שיחולקו ביום הפעילות הראשון, תיערך ביום 8.7.2020.

5.1.2.                ההגרלה ביחס לשקיות הגרלה שיחולקו ביום הפעילות השני, תיערך ביום 9.7.2020.

5.1.3.                ההגרלה ביחס לשקיות הגרלה שיחולקו ביום הפעילות השלישי, תיערך ביום 15.7.2020.

5.1.4.                ההגרלה ביחס לשקיות הגרלה שיחולקו ביום הפעילות הרביעי, תיערך ביום 16.7.2020.

5.2.          כל הגרלה תבוצע באופן הבא: החברה תגריל באופן ידני חמישה (5) מספרים סידוריים זוכים מתוך כלל המספרים הסידוריים (קרי – שגיות ההגרלה) שיחולקו ביום הפעילות. בחירת המספרים הזוכים תהיה רנדומלית כך שבכל הגרלה תהיה לכל מספר סידורי אפשרות שווה לזכות.

5.3.          ההגרלה תערך במשרדי החברה שברחוב לח"י 4, ראשון לציון, בנוכחות המפקח או מי מטעמו.

5.4.          המספרים הזוכים שיוגרלו ימוקמו ב-5 קטגוריות זכייה שימוספרו מ-1 עד 5. המספר שיוגרל ראשון יהיה זוכה במקום ה-1, המספר שיוגרל שני יהיה הזוכה במקום השני, וכך הלאה. זוכה במקום ה-1 יהיה זכאי לקבל את הפרס היקר ביותר והזוכה במקום ה-5 לפרס הזול ביותר בכל הגרלה, הכל בהתאם לפירוט בנספח א' לתקנון זה.

5.5.          סך הכל במסגרת ההגרלות יבחרו 20 זוכים.

   6.           בירור הזכייה

6.1.          מיד לאחר קבלת שקית ההגרלה, יוכלו המשתתפים להגיע לנקודת המסירה ולהמציא את שקית ההגרלה בכדי לברר אם זכו בהגרלה ולקבל את הפרס בו זכו.

6.2.          בתום 14 ימים ממועד יום הפעילות הרביעי, קרי - ביום 31.07.2020, יפורסמו באתרי החברה המספרים הזוכים אשר מוחזקים על ידי משתתפים שלא הגיעו לברר את זכייתם בהתאם להוראות סעיף ‏6.1 לעיל, וזוכים אלו יוכלו לאסוף את הפרס בהתאם להוראות סעיף ‏7.1.2 להלן.

   7.           קבלת פרסי ההגרלה

7.1.          קבלת פרסי ההגרלה תתבצע באחת מבין הדרכים הבאות:

7.1.1.                בהגעת המשתתף לנקודת המסירה והמצאת שקית ההגרלה עליה מוטבע המספר הזוכה.

7.1.2.                לאחר פרסום תוצאות ההגרלה בהתאם להוראות סעיף ‏6.2, בהגעת המשתתף לנקודת המסירה והמצאת שקית ההגרלה עליה מוטבע המספר הזוכה. מובהר כי לאחר מועד פרסום התוצאות ההגרלה כאמור לעיל, משתתף המחזיק במספר הזוכה יוכל, בתיאום מראש מול החברה, לאסוף את הפרס מכל אחת מחנויות החברה (לרבות החנות שבנקודת המסירה).

7.2.          מובהר, כי החברה תאפשר לזוכים לקבל את הפרס במשך תקופה בת 30 ימים ממועד פרסום תוצאות ההגרלה האחרונה במבצע ההגרלות (קרי - ביום 31.08.2020). בחלוף מועד זה, לא יהיו זכאים המשתתפים לכל פרס שהוא, אף אם הם מחזיקים בידיהם המספר הזוכה.

7.3.          קבלת הפרס מותנית במסירת שמו המלא של הזוכה לצורך פרסומו בהתאם לדרישות ההיתר הכללי והצגת תעודת זהות להוכחת עמידתו בתנאי הנקוב בסעיף ‏4.2.2 לעיל.

   8.           פרסי ההגרלה  

8.1.          כל אחד מהזוכים בהתאם לתקנון זה יקבל פרס, בהתאם למקום זכייתו (מ1 עד 5 כמפורט בסעיף ‏5.4 לעיל), לפי רשימת הפרסים המצורפת כנפסח א' לתקנון זה. הזוכה יתבקש לאשר בכתב את קבלת הפרס.

8.2.          הפרס אינו ניתן להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, אלא אם צוין אחרת במפורש.

8.3.          החברה תהייה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה, לשנות או להחליף את הפרס בפרס אחר בשווי דומה או לשנות את מועדי מימוש הפרס או לבטלו. מובהר, כי זכות זו אינה מוענקת לזוכה והוא לא יהיה רשאי לדרוש במקום הפרס כסף או שווה ערך כסף.

8.4.          מובהר כי הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.

8.5.          מימוש הזכייה בפרס הינה באחריותו הבלעדית של הזוכה.

8.6.          תשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול על הפרס ישולם על ידי הזוכה.

   9.           פרסום

9.1.          החברה תפרסם את התקנון באתרי החברה ותציע לכל משתף שמקבל שקית הגרלה לעיין בתקנון בנקודת החלוקה או בנקודת המסירה.

9.2.          לאחר המועד האחרון לקבלת הפרס (כמפורט בסעיף ‏7.2 לעיל) תפרסם החברה את תוצאות ההגרלה באתרי החברה ובכל דרך אחרת המותרת על פי דין, תוך ציון שמם המלא של הזוכים בפרס ששוויו מוערך מעל 300 ₪. הפרסום יכלול את שם החברה ומפקח ההגרלה, כנדרש על פי דין.

9.3.          בכפוף לאישור הזוכה, תהיה החברה רשאית לעשות שימוש בפרטיו של הזוכה ותמונתו (או כל פרט מזהה אחר שלו) לצורך פרסומים וקידום מכירות מטעמה בכל אמצעי שתבחר, מבלי שהזוכה יהיה זכאי לכל תשלום או תמורה.

9.4.          מובהר כי רישום לאתרי החברה (אם נדרש) לצורך צפייה בפרסומים בהתאם לתקנון זה יהיה באחריותו של המשתתף בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם הרישום והשימוש כאמור.

10.           פיקוח

10.1.       ההגרלה תיערך בפיקוח מפקח ההגרלה או מי מטעמו.

10.2.       המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים בהגרלה, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה, טוען לזכייה ומשתתף בהגרלה.

10.3.       החלטת המפקח הינה סופית ומחייבת והמשתתף מוותר מראש על כל טענה או תביעה בקשר להכרעת המפקח.

10.4.       בתוך 60 יום ממועד ביצוע ההגרלה האחרונה ישלח מפקח ההגרלה דו"ח סיום של ההגרלה לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית במשרד האוצר.

10.5.       דו"ח המפקח יהיה פתוח לעיון הציבור במשרדי המפקח בשעות העבודה המקובלות.

10.6.       המפקח על ההגרלה מוסמך ליתן כל הוראה לגבי אופן ניהול המבצע וההגרלות, בכפוף להוראות תקנון זה ולהוראות ההיתר הכללי.

11.           אחריות/שיפוי

11.1.       כל משתתף או זוכה מתחייב לפטור את החברה, המפקח או מי מטעמם מכל טענה או תביעה בכל הקשור להגרלה למעט התחייבות החברה לערוך את ההגרלה וכן לאחריותה למסור את פרסי ההגרלה לזוכים אשר זכאים לכך, הכל בהתאם להוראות תקנון זה.

12.           שונות

12.1.       בכל מקום בתקנון זה שבו האמור נכתב בלשון זכר, נעשה הדבר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.

12.2.       החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה ואת תנאי ההגרלה מפעם לפעם והכל בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה ולהוראות הדין החלות על המבצע.

12.3.       מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏12.1 לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע ולעכב או לבטל את מסירת הפרסים, לפני תום מועד הפעילות האחרונה כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה או שאינו מאפשר את עריכת המבצע בהתאם להוראות תקנון זה.

12.4.       החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ואותו משתתף נהג במרמה או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה (בין במישרין ובין בעקיפין), או שקיים חשש כי נהג כך, לרבות במקרים המפורטים בסעיפים ‏4.3 ו-‏4.6 להלן. בנוסף, תהיה החברה רשאית למנוע מאותו משתתף את זכייתו (אפילו אם אותו משתתף היה זוכה בהגרלה, לו היו הנסיבות שונות).

12.5.       כל שאלה או טענה או דרישה בקשר למבצע יש להפנות בכתב למפקח על ההגרלה. ככל שהטענה או הדרישה כאמור עניינה בתוצאות ההגרלה יש לפנות אל המפקח על ההגרלה בתוך 14 ימים ממועד פרסום תוצאות ההגרלה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

12.6.       מבצע ההגרלות נערך בהתאם להיתר הכללי ולתנאי תקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים, יגברו הוראות תקנון זה.

12.7.       על הוראות תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או תביעה הנובעים או הקשורים בהוראות תקנון זה יידונו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, בלבד.

 

נספח א' – רשימת הפרסים

 

 

מוצר

מחיר

מק"ט

ניתן כפרס למקום

הגרלה 1 – יום הפעילות הראשון

סאפ מתנפח

2800

8403344

1

מצלמת ספורט G-EYE 900 4K עם FULL HD ומסך מגע

700

8390837

2

יחידת מטבח לקמפינג

340

8358365

3

סקייטבורד עץ

280

8494874

4

מסיכת צלילה-M/L

120

8401950

5

הגרלה 2 – יום הפעילות השני

גלשן ''2'8 מיני מאליבו דגם 500. סנדביץ' אפוקסי. 3 סנפירי FCS

1592

8385414

1

חליפת גלישה לגברים 100 2/2 מ"מ ניאופרן - כחול-L

210

8504163

כפכפים לגברים TO 550 - חום. מידות 43-44

65

8386458

קורקינט Town 5 XL למבוגרים - אפור

420

8549024

2

שולחן פינג פונג קטן

340

8501776

3

חליפת גלישה-L

210

8504163

4

לוח קליעה למטרה אלקטרוני

140

8295139

5

הגרלה 3 – יום הפעילות השלישי

אוהל מחנאות משפחתי מדגם XL Fresh & Black Air Seconds Family 6.3 ל- 6 אנשים

2800

8492639

1

רשת כדורעף

400

8408762

2

כדורעף

48

8407967

שער כדורגל-

260

8517297

3

עפיפון פעלולים

165

8494906

4

Izypilot 100 עפיפון מתקדם2 ב-1 (פעלולים _INF_-_SUP_ סטטי)

60

8394873

תרמיל גב

120

8491949

5

הגרלה 4 – יום הפעילות הרביעי

אופני עיר עם מסגרת גבוהה דגם Elops 120

950

8487237

1

Play 5 קסדת סקייטבורד, קורקינט, רולרבליידס, אופניים - סגול- M

60

8319016

XC Race משקפי שמש לרכיבת הרים - שחור

185

8545908

500 מתקן לבקבוק לאופניים - כחול ים

30

8544846

בקבוק מים 800ml דגם SoftFlow לרכיבה על אופניים - שחור

24

8587115

2 מחבט טניס למתקדמים- גריפ 3

380

8488907

2

מארז כדורים

24

8071566

כדורגל

48

8496269

3

ערכת חישוק כדורסל לילדים/ מבוגרים B300 - שחור/כתום-

340

8366044

שעון דופק

260

8563505

4

סט 8 כדורי פטאנק לחובבים

95

8099027

5

 

 

 

 

מסננים מסננים

Sort מסננים
מסננים סנן מסננים