תקנון

מטרתו של תקנון זה הוא להסדיר ולקבוע באופן בלעדי ובכפוף לכל דין את הכללים על פיהם תתנהל פעילות תיוגים Blue Summer״ בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של דקאתלון ישראל בע"מ ("התחרות").

ההשתתפות בתחרות מעידה על הסכמתך לתקנון זה, ואתה מתבקש לקרוא אותו בקפידה. ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק ואינסטגרם. אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש הללו לבין תקנון זה, הוראות התקנון תגבר.

למען הסר ספק מובהר, כי תקנון זה מופנה באופן אחיד לזכר ולנקבה, וכי ניסוחו בלשון זכר הוא לצורכי נוחות בלבד.

 1. הגדרות

  1. "עורכת התחרות" או "החברה" – דקאתלון ישראל בע"מ (שהיא מפעילת עמוד הפייסבוק, כהגדרתו להלן).

  2. "עמוד הפייסבוק" – עמוד הפייסבוק של החברה, בכתובת:https://www.facebook.com/decathlonIL.

  3. "עמוד האינסטגרם" - עמוד האינסטגרם של החברה, בכתובת: https://www.instagram.com/decathlon_il/

  4.  הוראות כלליות

  5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם במסגרת התחרות ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה או מי מטעמה.

  6. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בינך, כמשתתף בתחרות, ובין החברה או מי מטעמה, והשתתפותך בתחרות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה מצדך לכל תנאי התקנון. בהשתתפותך בתחרות אתה מצהיר ומתחייב כי קראת והבנת את כל האמור בתקנון זה, כי אתה מסכים לכל האמור בו וכי אתה מוותר על כל טענה ודרישה כנגד החברה או מי מטעמה בקשר עם השתתפותך בתחרות.

  7. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר בקשר לתחרות, בכתב או בעל פה, מכל סוג שהוא, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר ייקבעו.

  8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו בעמוד הפייסבוק.

 2. התחרות

  1. החברה תציע לכל משתתפי פעילות השקיות Blue Summer (להלן: "הקמפיין", כמפורט בתקנון https://www.decathlon.co.il/iw/c/121--) שלא זכו בפרס בהגרלה, להשתתף בתחרות. יובהר, כי משתתף הפעילות יוגדר כמי שעומד בכל תנאים הבאים במצטבר: (1) כל מי שקיבל במסגרת הקמפיין שקית מהחברה ועליה מוטבע מספר שיכול לזכות אותו להשתתף בהגרלה ולזכות בפרס מההגרלה של הקמפיין (2) המשתתף הגיע פיזית לסניף החברה בתל-אביב על מנת לבדוק את זכאותו לפרס (3) המשתתף לא זכה בהגרלה של הקמפיין (בכפוף לעמידתם בתנאים המפורטים סעיף ‏4, להלן - "המשתתף" או "המשתתפים").

  2. על מנת להשתתף בתחרות, על המשתתף לבצע את כל האמור: 

(1) לצלם תמונה שלו עם השקית שקיבל בקמפיין, על רקע קיר העיתונות המופיע בסניף בתל אביב. 

(2) להעלות על התמונה לסטורי בפייסבוק או באינסטגרם, להוסיף את ההאשטג  Full_Of_Vitamin_D# ואת תיוג עמוד החברה   Decathlon_il@

 

  1. המשתתף שיקיים את התנאים המפורטים בסעיף 2.2 ויבחר על ידי שופטי התחרות בהתאם לקריטריוני המפורטים בסעיף 5.2 יזכה בפרס בהתאם לאמור בסעיף 6 לתקנון זה.

  2. ההשתתפות בתחרות כפופה תקנון זה, ואינה מותנית בתשלום כלשהו.

 1. זכאים להשתתף בתחרות

אדם שהסכים לתנאי תקנון זה, העומד בתנאים המפורטים בסעיפים ‏4.1-‏4.4, להלן:

  1. אזרח או תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים והוא כשיר ע"פ דין; 

  2. משתמש פעיל ברשת החברתית "פייסבוק" ו"אינסטגרם" תחת השם שמופיע בתעודת הזהות שלו או בתרגומו המדויק לאנגלית, בעל פרופיל תקין ובעל תמונת פרופיל אותנטית;

  3. אינו נמנה על עובדי החברה (וחברות קשורות לה) ואף אינו קרוב משפחה של אדם כאמור מדרגה ראשונה.

  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את הזכות להשתתף בתחרות, באופן זמני או קבוע, או לבטל את זכייתו, אם על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה הוא לא פעל לפי תקנון זה ו/או ביצע פעולות שיש בהן כדי להוות הפרה של כל דין ו/או אשר לדעת החברה פעילותו איננה משרתת את המטרה לשמה נערכה התחרות ו/או אשר פוגעת בחברה או מי מטעמה. משתתף אשר נפסל לא יקבל על כך הודעה מן החברה ואין ולא תהיה לו כל טענה או דרישה מכל מין וסוג (לרבות לקבלת הסבר או פיצוי) בגין פסילתו.

 1. תקופת התחרות

  1. תחילתה של התחרות ביום ה- 16 ליולי 2020, כאשר במועד זה יפורסם שלט בחנות ויפורסם סטורי בפייסבוק ובאינסטגרם החברה, וסיומה ביום ה- 31 ליולי 2020 או עד גמר מלאי הפרסים.

  2. החברה רשאית לשנות את תקופת התחרות, קרי - להאריכה או לקצרה, וכן לבטלה באופן מוחלט, והכל – כמפורט בעדכונים אשר יפורסמו בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם וברדיו. עורכת התחרות אינה מתחייבת לתת כל הודעה מוקדמת בקשר עם שינוי כאמור, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

  3. בנוסף, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבטל את התחרות, בכל שלב שהוא, לרבות לאחר סיומה, במידה וכמות המשתתפים (כהגדרתם להלן) תהייה נמוכה מ-100 משתתפים נפרדים, או ככל שיתגלו זיופים במהלך התחרות, ולמשתתפים לא תהינה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול התחרות כאמור.

 2. זכייה בתחרות

  1. שופטי התחרות יבחרו על ידי החברה, לרבות מתוך עובדי החברה.

  2. לאחר שמשתתף יצהיר בפני נציגי החברה כי קיים את התנאים, יבחנו שופטי התחרות מי מהמשתתפים עמד בקריטריונים ובדרישות התחרות ויבחרו את הזוכה על פי שיקול דעתם הבלעדי ועל סמך ייחודיות התמונה. הכרעתם של שופטי התחרות היא סופית ואינה ניתנת לערעור, והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם הזכייה של הזוכה בתחרות.

  3. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות ו/או לבטל את פרסי המבצע, ובכלל זה את מועדי מימושו, ולהציע במקומם פרסים חלופיים, או לבטלם כליל, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.

 3. הפרס לזוכה בתחרות

  1. הפרס לזוכה בפעילות יהא אחד מבין המוצרים שלהלן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. יובהר כי ככל שהמלאי של אחד מן המוצרים שלהלן ייגמר, החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להציע פרס חלופי:

 

מוצר

מחיר 

מק"ט

בקבוק

42 ש"ח

8359133

כדור

48 ש"ח

8496269

מגבת כחולה

60 ש"ח

8510067

מגבת ורודה

60 ש"ח

8405087

 

  1. החברה רשאית לגרוע, להוסיף או לשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, לפי שיקול דעתה 

הבלעדי. אין באפשרות הזוכה להמיר את הפרס באחר,  לשנותו או להחליפו במוצר אחר 

שלא הוצע לו, לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.

  1. האחריות לתקינות הפרס היא לתקופת האחריות בהתאם לתנאי האחריות באתר החברה 

https://www.decathlon.co.il/iw/c/94-WARRENY

  1. הפרס ינתן כמוצר סגור וארוז, להתקנה עצמית על ידי הזוכה. הפרס ימסר בחנות של החברה בתל אביב או בכל סניף אחר של החברה, בהתאם להוראות שיימסרו לזוכה. 

  2. אם התברר כי הזוכה לא עמד בתנאי מתנאי התחרות, החברה רשאית, בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי, לשלול ממנו את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר. כתנאי לקבלת הפרס, החברה רשאית לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים, הצהרות וויתורים בהתאם להוראות תקנון זה. אם לא יחתום הזוכה על המסמכים האמורים, רשאית החברה לשלול את זכאותו לפרס.

  3. מובהר, כי בעת קבלת הפרס יידרש הזוכה להצטלם יחד עם הפרס במועד מסירתו, כאמור בסעיף 6.4 לעיל. ככל שהזוכה יצטלם עם הפרס, הזוכה נותן בזאת הרשאה בלתי חוזרת לחברה להשתמש בתמונה זו בהתאם לצרכיה של החברה, לרבות לצורך פרסומה בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם.

 1. תוכן אסור

  1. חל איסור מוחלט על כתיבת או העלאת תגובה ו/או פרסום תמונה המפרה זכויות יוצרים של מאן דהוא ו/או מהווה עדות או פותחת פתח לעבירה פלילית או עוולה אזרחית ו/או מהווה משום הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או פרסום חומרי תועבה ו/או פורנוגרפיה (ובכלל זה עירום כלשהו) ו/או מהווה גילויי גזענות ו/או אלימות ו/או איומים ו/או אפליה ו/או הינה פוגענית ו/או עוינת ו/או מעליבה ו/או מטעה ו/או פוגעת בצנעת הפרט ו/או מהווה הפרת סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ו/או מקימה עילה לתביעה ו/או מהווה הפרת הוראת כל דין לרבות אך לא להוציא חוק איסור לשון הרע , תשכ"ה-1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א-1981 ו/או חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או מהווה חומר תעמולה ו/או הינה משום מסר פוליטי או מדיני ו/או המפרה זכויות חוזיות של מאן דהוא ו/או חומר שפרסומו נאסר בדין ו/או אשר אינה עומדת בכללי הפרסום של פייסבוק ("תוכן אסור"). תגובה מהסוג שפורט לעיל תימחק לאלתר ללא הודעה מוקדמת.

  2. בכל מקרה בו יועלה ע"י משתתף תוכן אסור (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) תהא החברה רשאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה, למנוע הצגת התוכן האסור ואם כבר הוצג אזי להסירו ו/או למוחקו ולפסול את מועמדתו של מעלה התוכן האסור ולמשתתף לא תקום כל עילת דרישה או תביעה כלפי החברה בגין פעולתה כאמור.

 2. אחריות

  1. המשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה.

  2. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק שיגרם למשתתף בקשר עם התחרות, בין אם מדובר בנזק ישיר ובין אם מדובר בנזק עקיף. 

  3. המשתתף מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף במישרין או בעקיפין את תנאי תקנון זה.

 3. שימוש במידע ע"י החברה

  1. המשתתף מאשר בזאת לחברה, באופן בלתי חוזר, לעשות שימוש בסטורי, בתמונות או בכל חומר אחר המועלה על ידי המשתתפים בכל אופן שבו תבחר החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות כחלק ממערך השיווק של החברה. החברה תהא רשאית אך לא חייבת לשלב את הסטורי או התמונות שהועלו כחלק מכל פעילות שיווקית אותה תערוך בכל דרך שהיא והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תקום כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה בשל כך. למען הסר ספק מובהר כי זכות שימוש זו תהא בלא כל תמורה למשתתף.

  2. המשתתף מסכים כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו בתחרות יכול שיסוקרו, יצולמו וישודרו באמצעי תקשורת שונים, לרבות אך לא להוציא עיתונות, טלוויזיה, שילוט, אתרי אינטרנט עמודי הפייסבוק והאינסטגרם, וכי הוא מסכים לכך, לרבות לפרסום שמו, דמותו ופרטיו, וזאת ללא כל תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד החברה בהקשר זה. 

 4. שונות 

  1. המשתתף מצהיר בזאת, כי יהיה אחראי בלעדי לכל טענה ו/או דרישה בעניין זכויות הקניין הרוחני, וכי הוא מתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שהיא תידרש לה בגין טענת צד' ג' לזכויות קניין רוחני ו/או זכויות אחרות בטקסט ו/או במלל ו/או בתמונה אשר יעלה המשתתף.

  2. בעצם השתתפותו בתחרות, מאשר המשתתף ומקבל על עצמו בנוסף לתנאי תקנון זה, גם את תנאי השימוש של רשת פייסבוק ואינסטגרם במלואם.

  3. על אף שהחברה עושה כמיטב יכולתה לוודא את פעילותו התקינה של עמוד הפייסבוק והאינסטגרם, מובהר כי תקלות יכול ותארענה (לרבות בקווי תקשורת) ולחברה לא תקום כל אחריות בגינן. מובהר כי רק סטורי שייקלטו בפועל בעמוד האינסטגרם והפייסבוק של החברה ישתתפו בתחרות.

  4. המשתף מצהיר ומאשר כי אין לו ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לרבות זכייה או אי זכייה בהם.

  5. החברה תהא רשאית להעביר כל מידע אשר בידיה בכל מקרה בו חלה עליה החובה על פי חוק לעשות כן, לפי דרישת רשות כלשהי ו/או צו בימ"ש וכיו"ב. כמו כן תהא החברה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור בכל מקרה בו יהא לה יסוד סביר להניח כי השימוש כאמור נחוץ בכדי: לגלות או למנוע מרמה או פעילות בלתי חוקית אחרת; לשמור על מחשבי החברה ו/או מי מטעמה; להתגונן בפני כל הליך משפטי; למנוע של כל פגיעה נפש.

  6. השתתפות בתחרות היא באחריותו של המשתתף, החברה לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק ככל שייגרם למשתתף אגב או עקב השתתפותו.

  7. התחרות הינה פעילות שיווקית ואינה מהווה הגרלה ו/או משחק אסור.

  8. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסכמים במחוז תל אביב.

מסננים מסננים

Sort מסננים
מסננים סנן מסננים